Maca lan Nulis Akasara Jawa aksara murda lan swara

  Disukai
  Diunduh 682
  Dilihat 878
daring
Penulis : MISTIYAH
Diterbitkan : 14 April 2020 22:45
Jenjang : SMP/MTS/Paket B
Kelas : 8
Mapel : Bahasa Jawa

Keterampilan maca lan nulis aksara Jawa penting banget diparingake bocah, awit isih akeh sejarah lan budaya kang sinerat mawa aksara Jawa. Lamun generasi kita ora bisa maca lan nulis aksara Jawa, mokal bakal bisa rumangsa handarbeni, apa maneh angrungkebi. Mangka isih sumimpen akeh piwucal luhur kang becik ora mung diwaca nanging uga dicakake ing urip bebrayan.


Bookmark

Cari RPP Lain

RPP terkait lainnya